top of page

Persoonlijke ervaringen

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U

(For English scroll down)

In de loop der jaren heb ik vele bijzondere, mooie, maar ook pijnlijke en moeilijke ervaringen van mensen gehoord en gelezen met Kundalini ontwaken. Om privacyredenen staan hier alleen mijn eigen (José) ervaringen.

Na de afronding van mijn studie ging ik op reis, en op zoek, ook al wist ik niet waarnaar. Na ruim twee jaar reizen volgde ik een tiendaagse meditatieretraite in India in 1992. Tegen het einde van de retraite begon ik een enorme energie te voelen die tussen mijn stuitje en mijn kruin heen en weer raasde. Mijn lichaam was zo warm geworden dat ik de winterkou gemakkelijk met blote voeten kon weerstaan. Mijn darmen waren in de war. Ik vroeg om hulp bij de meditatieleiding voor de razende energie in mijn lichaam en vertelde dat de gedachte in me opgekomen was dat ik verlicht was, hoewel ik me schaamde die gedachte te uiten. Ik viel op de grond, maar werd stevig op mijn voeten gezet, terwijl ik schokte en trilde over mijn hele lichaam. De energie leek me via mijn kruin te verlaten, ik werd rustiger en werd op een stoel gezet, waar ik iets te drinken kreeg. De drank smaakte naar zoete nectar - maar bleek toen ik er goed naar keek gewoon water te zijn.

Ik verkeerde in een staat van gelukzaligheid, maar wist niet meer hoe ik verder moest. Vanaf dat moment voelde ik voor het eerst contact met een andere wereld, en dacht: er bestaat toch zoiets als een god. (ik ben atheïstisch opgevoed en geloofde niet in God) Drie nachten sliep ik niet, waarin ik het grote Niets ervoer, de doodsangst toenam, maar ik mezelf overdag ook ervoer als een soort teruggekeerde Boeddha. Ik had veel gedachten over het redden van de wereld, licht en duisternis, en zag vele verbanden die ik nooit eerder gezien had. Maar ik had ook het gevoel mijn normale zelf te zijn verloren. Ik werd teruggebracht vanuit de retraite naar de plaats waar ik tijdelijk woonde in India, zwierf daar nog enige dagen in verwarring rond totdat lieve vrienden mij opvingen. Na tien dagen stond ik weer op de grond, in totale verwarring over wat er gebeurd was.

 

In de twee jaren daarna ontwikkelde zich, eenmaal weer in Nederland, tenslotte een zware psychose die nog steeds voortbouwde op de onbegrepen ervaringen in de retraite. Dit keer ervoer ik vooral angst, waandenkbeelden en dwingende opdrachten tot zelfmoord, die de ervaringen van een hoger bewustzijn, een eenheid met alles en het contact met een meer spirituele werkelijkheid volledig overschaduwden. Ik werd opgenomen, de diagnose manisch depressiviteit, oftewel bipolaire stoornis werd gesteld, en ik werd ingesteld op het medicijn lithium naar huis gestuurd met een beperkte nazorg.

In de eerste jaren daarna wilde ik me uit desillusie niet meer met meditatie bezighouden en richtte ik me op de acceptatie van mijn ziekte en kwetsbaarheid. Wel begon ik me intensief met beweging en lichaamswerk bezig te houden, een interesse die ik altijd al had, waarin ik ontdekte dat ik een achterstand had aan emotionele ontwikkeling. Langzaamaan begon ik die ontwikkeling in te halen, trauma te verwerken totdat ik tenslotte het gevoel had te eindelijk te zijn geincarneerd in mijn lichaam. Ik werd me bewust van alle spanningen die er waren geweest in mijn kindertijd. Later kwam er nog een trauma in mijn vroege jeugd naar boven, dat er voor gezorgd had dat ik uit mijn lichaam was getreden en er lang niet goed meer in verbleef. Dankzij EMDR en andere psychotherapie verwerkte ik dit trauma uiteindelijk.

 

Tijdens het Kundalini proces begon ik rond 1997 opnieuw spirituele ervaringen te krijgen, nadat Ik tijdens een opleiding een regressie oefening had gedaan en een hergeboorte ervaring had gehad. De ervaring begonnen ook buiten manische episoden plaats te vinden.
Ik had het gevoel in het filmdoek te stappen, naar een nieuwe extra dimensie. Ik benoemde het als de vierde dimensie, maar begon waarschijnlijk voor het eerst werkelijk te leven in de derde. De versluierde visie van waaruit ik de wereld bekeek verdween, de wereld werd glashelder. De verbinding met een meer spirituele werkelijkheid, die ik in India voor het eerst ervoer, keerde terug.

Vreemde lichamelijke gewaarwordingen, soms angstaanjagend, traden op: het gevoel dat mijn tong in mijn mond wegsmolt; het gevoel een ééncellig wezen te zijn vol met water; het gevoel uit elkaar te worden getrokken; het gevoel onthoofd te worden; een branden over mijn hele lichaam. Op een nacht zag ik de hele nacht lichtflitsen in mijn hoofd, als een compleet lichtorgel. In een andere nacht ontving ik buitengewone hulp vanuit de ruimte om mijn derde chakra te ontgrendelen, die volledig geblokkeerd was geweest.

Ik begon vele beelden uit vroegere tijden te ontvangen, die even scherp waren als de herinneringen aan je jeugd die je soms ineens krijgt wanneer je iets ruikt. Ik ervoer ze als beelden van mijzelf in verschillende gedaanten in vorige levens. Meestal was er een direct verband met de persoon waar ik me bij bevond, of situatie waarin ik verkeerde en leek het beeld daarover iets te kunnen zeggen. Eén maal verscheen er een vrouw aan me, dwars door mijn eigen spiegelbeeld heen, die haar eigen verhaal aan me vertelde en om hulp vroeg. Ze leek te lijden aan anorexia of iets wat er op leek. Ik had geen idee hoe ik haar zou kunnen helpen.

 

Ik begon de Kundalini-energie nu sterk te ervaren, die regelmatig, als een orgasmische energie langs mijn ruggengraat omhoogschoot. Bij tijden ontketend door muziek, dans en een geheel nieuw ervaren seksualiteit. Soms zeer actief in mijn lichaam, soms sluimerend aanwezig. Ik realiseerde me dat deze energie destijds totaal onverwacht en onvoorbereid bij mij ontwaakt is, door mijn eigen zoeken. Vanuit een vernauwd bewustzijn en grote emotionele achterstand ben ik in één keer doorgestoten naar een spirituele werkelijkheid - een werkelijkheid die ik op geen enkele manier kon dragen of verwerken op dat moment - maar die me diep van binnen toch ook niet meer losliet nu ik haar eenmaal ervaren had. Langzaamaan verloor ik mijn angst voor de spirituele wereld en werd de connectie daarmee voor mij blijvend. Ook al bleef ik wel mijn kwetsbaarheid voor psychose houden, die connectie bleek het meeste helend te zijn geweest, en helpend bij het verwerken van trauma's.

Wil je mijn hele verhaal lezen hoe ik mijn weg vond met psychosen en spiritualiteit?
Bestel dan het boek:   Vleugels. Psychosen als weg tot volledig menszijn.

Personal experiences

Over the years I have heard and read many remarkable, beautiful, but also painful and difficult experiences from people with Kundalini awakening. For reasons of privacy only my own (José) experiences are mentioned here.

After graduating at university I went travelling around the world, to see the world and to search for something, allthough I did not know what I was looking for. After two years of travelling I joined a 10 day meditation retreat in India in 1992. Towards the end of the retreat I started to experience an enormous energy that was racing up and down my spine. My body had become so hot that I could easily walk barefoot in winter cold. My guts were upset. I went to the meditation teachers to ask for help on this racing energy. The thought had come to my mind that I had an experience of enlightenment, but I felt ashamed about that thought.  I fell on the floor, but was put on my feet by the teachers, while shaking and shivering all over my body. It seemed like the energy was leaving through my crown chakra, I became more calm and was put on a chair. I was given something to drink that actually tasted like nectar, but when I had another look it turned out to be water.

I was in a state of ecstacy, but at the same time had no idea how to go on. From that moment I felt a contact with another world for the first time and I thought to myself: there must be something like a God. (I was raised in an atheist manner and did not believe in God) I did not sleep for three nights, experienced something like the big Nothing, a lot of fear of death at night, but at day time I experienced myself like some sort of Boeddha that had returned. I had a lot of thoughts on saving the world, light and darkness, and saw many connections that I had not experienced before. But I also felt that I had lost my normal self. I was accompanied and returned to the place where I lived temporarily in India,  but was roaming around for days after that, in complete confusion until friends lovingly started watching over me. After 10 days my confusion was over and I was standing with my feet on the ground again, still wondering what on earth happened.

In the two years after that, after going back to the Netherlands, I finally developed a severe psychotic episode that was still building on the experiences in India. But this time I  experienced more fear, delusions and a compelling order to commit suicide that actually overshadowed the experience of a higher consciousness, unity with everything and the contact with the spiritual world. I was admitted to hospital, received the diagnosis Bipolar Disorder (manic depressiveness) and was put on Lithium. I was sent home with very limited aftercare.

The first few years after that I did not want to involve myself with meditation, since I was desillusioned, so I focussed on accepting my disorder and vulnerability. I did start to involve myself intensively with bodywork and dance. I discovered I had quite an emotional delay in my development. I slowly I started to catch up, work out trauma, and became aware of all the tension that had been there in my childhood. Eventually I felt that I finally incarnated in my body. 
Later on another early trauma surfaced, that I realized caused me to escape my body and not return for a long time. Thanks to EMDR and other forms of psychotherapy I managed to work out this trauma.

During my Kundalini process I started to get new spiritual experiences around 1997, after having experienced a rebirth during a regression exercice in a bodyworkcourse. I also experienced them outside of manic episodes now.

I felt as if I was stepping into a film sceen towards another dimension. To me it felt like the fourth dimension. However later on I started to feel that in reality I was only beginning to live in the third dimension completely for the first time.  The veiled reality from which I had been living disappeared, my world became totally clear. I started to experience the connection with the spiritual world again.

Strange bodily sensations also appeared, sometimes very frightening: the feeling that my tongue was melting away, experiencing my body as a onecell being full of water, the feeling of being pulled apart, being beheaded, burning all over my body. Experiencing flashes of light in my head one night. Another night I received supernatural help out of space to unblock my third chakra that had been completely blocked.

I started to recieve many images from past times, that were as sharp as the images you simetimes get from your childhood for instance when you are smelling something familiar. I experienced them as images of myself in different shapes in previous lives. Usually there was a direct connection with the person I was with, or a situation I was experiencing at that time. The images seemed to tell me something about the situations now.
One time a woman appeared to me in the mirror, coming through my own image, who told me her story and appeared to have anorexia or similar eating problems. She asked for my help but I had no idea how to help her.

I started to experience the Kundalini energy in a strong manner, regularly going up and down my spine like orgasmic energy. Sometimes triggered by music, dance or a newly experienced sexuality. At times very active in my body, at times more dormant. 

I realized the energy was awakened at that time totally unexpected and unprepared, which triggered me into a spiritual reality from a situation of emotional delay and a limited consciousness. I could not grasp this new reality at all at that moment,  but once it was awakened, it also did not let go of me. Slowly my fear of the connection to the spiritual world disappeared, and the connection stayed. I kept my vulnerability for psychotic episodes, but this spiritual connection turned out to be the most healing in my life, and helped me to work out old trauma.

bottom of page