top of page

Spirituele Crisis

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U

(For English scroll down)

 

In het boek Spiritual Emergency, when Personal Transformation becomes a Crisis hebben de Amerikaanse psychiater Stanislav Grof en zijn vrouw Christina Grof artikelen bijeengebracht van verschillende vooraanstaande psychiaters, psychologen en spiritueel leraren. Stanislav Grof ontdekte tijdens zijn loopbaan het belang van veranderde bewustzijnsstaten voor het begrip van de menselijke psyche en maakte van dit gebied zijn levenswerk. 
 

Spirituele crises zijn geen toevallige uitingen van een slecht functionerend brein. Het zijn manifestaties van de diepe reservoirs aan menselijke ervaring die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Het doormaken van dergelijke crisisperioden kan enorm beangstigend zijn, maar ook veel mogelijkheden bieden voor ontwikkeling en genezing. Spirituele crisis kan uitgelokt worden door ziekte, een ongeluk of operatie. Het kan ook ontstaan door een krachtige seksuele ervaring, door fysieke uitputting of, bij vrouwen, door geboorte van een kind, abortus of miskraam. Vaak ook is emotioneel trauma de "trigger". Maar natuurlijk kan spirituele crisis ook optreden als gevolg van intensieve meditatie en andere spirituele oefening die gericht is op het activeren van spirituele ervaring.

Psychiatrie onderdrukt deze uitingen in plaats van ze te ondersteunen. Gelukkig realiseren steeds meer mensen zich dat werkelijke spiritualiteit gebaseerd is op persoonlijke ervaring en belangrijk is als onderdeel van het leven. Ongewone bewustzijnsstaten zijn er in vele variaties, van puur spirituele ervaring tot pathologische condities waarbij medische behandeling noodzakelijk is. 
 

Er zijn verschillende vormen van spiritueel ontwaken die in Spiritual Emergency allemaal beschreven worden, waaronder het ontwaken van de Kundalini-energie. Steeds meer mensen ervaren juist deze vorm van spiritueel ontwaken. Andere vormen zijn onder andere de sjamanistische inwijding, bijna-doodervaringen, en eenheidservaringen of piekervaringen.

Lee Sannella is een Amerikaans psychiater die met name de Kundalini ervaring bestudeerde. Hij heeft een uitgebreide kennis op het gebied van de holistische geneeskunde en verschillende spirituele richtingen. Hij schreef onder andere The Kundalini Experience: Psychosis or Transcendence. Hierin suggereert hij dat vele emotionele en fysieke verschijnselen die nu door de medische wetenschap worden afgedaan als geestesziekte of somatische aandoeningen, mogelijk verschijnselen kunnen zijn van de spirituele transformatie die een Kundalini-ontwaken op gang brengt.
Wanneer men weerstand vertoont tegen het proces verergert dit over het algemeen de negatieve symptomen. Het is het beste zich helemaal aan het proces over te geven.

Uiteindelijk is het nodig dat er een verandering van houding in onze maatschappij ontstaat, zodat het zuiverende Kundalini proces gezien wordt als een groeiproces. Mensen die het ondergaan ontvangen een therapie van binnenuit, die veel effectiever is als de therapie die we van buitenaf ontvangen.

Het onderzoek naar psychospirituele processen is nog niet lang geleden begonnen. Het is belangrijk dat er welwillende luisteraars zijn die de ervaringen van mensen die dit proces doorlopen kunnen bevestigen en erkennen. Uiteindelijk leidt een proces van spiritueel ontwaken naar een veranderde staat van bewustzijn, een nieuwe vorm van zijn in de wereld. Een staat waarin het individu de eenheid van alle dingen gaat ervaren, iedere levensvorm op deze aarde gaat waarderen en toleranter ten opzichte van zijn medemens komt te staan. Een staat van zijn die we met onze rationele intelligentie niet kunnen ervaren.
 

Spiritual Crisis

In the book Spiritual Emergency, when personal transformation becomes a crisis the American psychiatrist Stanislav Grof and his wife Christina Grof have brought together many articles by renowned psychiatrists,, psychologists and spiritual teachers. Stanislav Grof discovered the importance of changing states of consciousness for the understanding of the human psyche and made this work his life's work.

Spiritual crises are no coincidental symptoms of a bad functioning brain. They are the manifestations of the deep reservoir of human experiences that are normally not accessible. Experiencing those deep crises can be very frightening but also offer us possibilities for growth and healing. Spiritual crises can be triggered by disease, an accident or operation. It can also be triggered by a powerful sexual experience, physical exhaustion and, with women, giving birth, an abortion or miscarriage. Many times a trauma can be the trigger. But spiritual crisis can ofcourse also be the result of meditation or other spiritual practice aiming at activating spiritual experience.

Psychiatry suppresses those expressions instead of  supporting them. Luckily more and more people realize that real spirituality is based on personal experience and is an important part of life. Unusual states of mind exist in many variations, both spiritual experience and more pathological states of being, when medical help is needed.

There are different forms of spiritual awakening that are described in Spiritual Emergency, one of them being Kundalini Awakening. More and more people experience this form of awakening. Other forms are the Shamanic initiation, Near-Death Experiences, Oneness experiences or Peak experiences.
Lee Sannella is an American psychiatrist who mainly studied the Kundalini Awakening. He has wide knowledge of holistic medicine and different spiritual traditions. He wrote 
The Kundalini Experience; Psychosis or Transcendence. He suggests that many emotional and physical symptoms being categorized as mental disease or somatic illness can actually be symptoms of the transformation that Kundalini Awakening is causing.
Resistance against the process can actually worsen negative symptoms of the process. It is best to trust the process and surrender to it.

A change of view in our society is needed so the Kundalini process will be seen as an opportunity for growth. People who are receiving this process actually have a therapist inside themselves that is much more powerful than any therapy received from the outside.
Research into psychospiritual processes has only started recently. It is important that people are willing to listen to the experiences of people going through this process and offer understanding and validation of the experiences. In the end a process of awakening is leading towards a different state of consciousness, a different form of being in the world. A state in which a person will experience Oneness, will appreciate every lifeform on earth and experience more tolerance towards fellow human beings. A state of being we cannot experience with our rational intelligence alone.

 

Spiritual Emergency
When Personal Transformation becomes a Crisis

ed.: Stanislav Grof, M.D. and Christina Grof
contributors:
R.D. Laing; Roberto Assaglioli; John Weir Perry; Ram Dass; Lee Sannella; Jack Kornfield; Paul Rebillot; Holger Kalweit; Anne Armstrong; Keith Thompson; Bruce Greyson and Barbara Harris; Jeneane Prevatt and Russ Park. Penguin Putnam Inc., New York, 1989

bottom of page