top of page

Kundalini Crisis

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U
ABOUT

(For English scroll down)

Kundalini is een Sanskriet woord, dat "opgerold" betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggegraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Het aanspreken van het reservoir aan Kundalini-energie en het opstijgen van de energie door de aanwezige chakra's of zenuwknopen, kan het beste geleidelijk gebeuren, omdat het met allerlei sterke ervaringen gepaard kan gaan wanneer blokkades doorbroken worden.
 

Ons medische symbool, de aesculaap, is oorspronkelijk afgeleid van het symbool voor Kundalini-energie, de caduceus, dat staat voor het zelf-helend mechanisme. Kundalini is in essentie een zelf-helende kracht.
De kosmische opstijgende kracht wordt in het Hindoeïsme ook wel Shakti genoemd of de Godin, die zich op onze kruin verenigt met de God Shiva, die staat voor de kracht van het bewustzijn die zich van boven naar beneden beweegt. Dat het bij ons spirituele proces ook gaat om deze beweging van boven naar beneden: het indalen van het bewustzijn door de chakra's naar beneden toe, wordt nog wel eens vergeten. Het is juist de manifestatie van het ontwaakte bewustzijn, waarvoor we hier op aarde zijn. Beide bewegingen, het opstijgen van Kundalini, en het indalen van bewustzijn zijn dus even belangrijk.

Het Kundalini-proces is ook in andere culturen, onder andere namen, bekend.

Behalve een plotseling ontwaken als gevolg van onvoorbereide spirituele oefening, kan ook een ongeluk, trauma of bevalling de energie doen ontwaken. Fysiek en/of seksueel misbruik in de jeugd zorgt veelal voor een heftig proces met veel fysieke en psychische symptomen. Wees in dat geval voorzichtig met jezelf, doe rustig aan met spirituele oefeningen en zoek de steun die je nodig hebt. Forceer jezelf niet en vertrouw op het proces. Blijf bovenal rustig ademen, gezond leven en vertrouw erop dat het hier gaat om een helend proces.

Kundalini Crisis

Kundalini is a word that comes from the Sanskrit language, it means "coiled". It points out the energy that, traditionally seen, is coiled three and a half times at the base of our spine. This energy, that most people are not consciously aware of, is in fact our greatest source of creativity and growth of awareness. Kundalini is working in everybody and is flowing through all of us in a gentle way. To open the reservoir of extra Kundalini energy so it will rise through the chakra's should best be done gradually, because the rising energy can cause all sorts of strong experiences when blockages are cleared.

Our medical symbol or asclepius, originates from the symbol of Kundalini rising, the caduceus. It symbolizes our self healing mechanism. Kundalini is essentially a self healing power.
The cosmic rising power is called Shakti or the Goddess in Hinduism, that will unite with the God, or Shiva at our crown chakra, that is symbolizing the power of consciousness moving downward. Often it is forgotten in spiritual process that this movement downward into the body is very important. We are here on earth to manifest the awakened consciousness. Both directions, the rising of Kundalini and the descending of the power of consciousness are therefor equally important.

The Kundalini process is well known in other cultures as well, with other names.
Besides a sudden awakening as a result of spiritual practice, an accident, trauma or giving birth can actually wake up the energy. When you have experienced physical and/or sexual abuse during childhood, it can be a fierce process involving many physical and psychological symptoms. Be carefull with yourself, take it easy with spiritual practice and look for all the support that you need. Don't force yourself, and trust the process. Keep breathing gently, live a healthy life and trust that this process is a healing one.

bottom of page