Adviezen bij spirituele crisis

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U

(For English scroll down)

 

-         Accepteer de fase waar je nu in zit, wat die ook moge zijn. Hoewel je je het nu misschien moeilijk kunt voorstellen:           het gaat voorbij. Probeer niet in paniek te raken, paniek brengt je altijd verder van huis.

 

-         Geloof in jezelf. Elk mens heeft alles in huis om alles te hanteren, je kunt er echter niet altijd direct bij. Blijf                        vertrouwen dat je, hoe dan ook, je weg zult vinden.

 

-         Stel geen onmogelijke eisen aan jezelf zoals: dan en dan moet het echt voorbij zijn. Wees lief voor jezelf, en geef                jezelf de ruimte om met vallen en opstaan hier mee om te gaan.

    

-         Zoek ontspanning via muziek, ga daarbij op je bed liggen of op de vloer, met een slaapzak o.i.d. over je heen. Het is            vaak heel goed gebleken om daarbij te luisteren naar lichte klassieke muziek. (fluit, harp, viool, kamermuziek,                    renaissance of barok, Mozart, Vivaldi, Bach e.d.) 

 

-         Let in deze fase extra op je dromen. Zijn er thema’s die steeds terugkomen? Maak een soort droomdagboek een                schrift met een pen naast je bed – of ga eventueel in een droomgroep.

 

-         Artistieke expressie: schrijven, schilderen, muziek maken is erg helend voor de ziel. Het gaat er niet om te streven              naar een kwalitatief hoog nivo. Het gaat erom dat je een kanaal vindt voor wat je doormaakt naar de concrete                    materie toe. Dit geeft je handvaten.

 

-         Doe eventueel een gerichte meditatie, bijvoorbeeld actieve imaginatie, maar alleen in overleg met een spiritueel                leraar die de spirituele crisis (her)kent.

 

-         Ontwikkel simpele persoonlijke rituelen zoals bijvoorbeeld:

           o       Alles wat jou nu belast loslaten door het op te schrijven en vervolgens te  verbranden, of in het water te                           gooien om een steen gebonden. Het werkt goed als daar een getuige bij is die je erg vertrouwt.

           o       Onder de douche je voorstellen dat alles wat je nu hindert om je te ontspannen, mee wegloopt in het                               afvoerputje.

           o       Je voorstellen dat je omgeven wordt door wit of diepblauw licht dat je als een schild beschermt tegen                              invloeden van onwelkome elementen.

 

-         Het kan goed zijn om een tijdje niet bezig te zijn met actief innerlijk onderzoek. Zeker als je in therapie gaat is het              misschien beter om tijdelijk meer de dagelijkse problemen te bespreken, dan een uitgebreide psycho-analyse of               een heftig regressief proces in te gaan, totdat de crisisverschijnselen over zijn.

 

-         Doe tijdelijk geen spirituele oefeningen. Verschillende heilige werkvormen zijn ontstaan vanuit het verlangen om de            spirituele energie te doen ontwaken en ervaringen op te wekken in mensen. Zoals: intensief gebed, meditatie,                   chanting, yoga, tai chi of andere bewegende meditatievormen. Het is beter om in periodes van overgevoeligheid                hiervoor door spirituele doorbraak of crisis, hier helemaal mee te stoppen tot de heftige verschijnselen voorbij                  zijn. Zelfs allerlei spirituele of esoterische literatuur is niet aan te bevelen. Het is juist belangrijk om elke activiteit              die gericht is op diepgaande introspectie te staken. Als alles weer tot rust gekomen is van binnen zal je vanzelf,                 intuïtief aanvoelen wat goed voor je is om (weer) op te pakken.

 

-         Verander tijdelijk je dieet. Vegetarisch, veganistisch, suikervrij, ayurvedisch, macrobiotisch eten e.d. zijn                               voedingssystemen die de energie omhoog voeren, spiritueel ondersteunend. Het is heel goed om in een periode               waarbij de spirituele energie nog ongecontroleerd in je rondcirkelt, toe te geven aan het verlangen naar dierlijk                   eiwit, suiker en chocola (de twee laatsten niet bij insuline problemen of hypoglycemie!) Dierlijk eiwit brengt ons                 namelijk razendsnel terug naar de gemiddelde energie-compactheid die we in het normale dagelijkse verkeer                   gewend zijn. (geen varkensvlees). Peulvruchten, noten en zaden hebben dat effect ook wel, maar veel trager.                     Bovendien is daar naar verhouding veel meer van nodig dan een menselijke maag kan verdragen om hetzelfde                   gewenste effect te bereiken. De natuur heeft ons gebouwd als omnivoren. Onze motor draait het lekkerst op                     drie keer per week een biefstuk van 100 gram! Goede alternatieven voor de biefstuk zijn: 200 gr. kwark, biogarde                 of ander gezuurd melkproduct, 2 plakken kaas, kippenbouillon, 100 gr. Kippenvlees, 100 gr. witte vis. Kies er elke                 dag twee uit deze rij. Als je van nature de neiging hebt om wat hoog in je energie te zitten moet je over het                       algemeen wat zwaarder eten, of afwisselen om in balans te blijven. Helemaal suikervrij, vegetarisch of                               veganistisch is dan niet goed voor je. Het is wel goed om het gebruik van chemisch gekleurd of anderszins                        bewerkt voedsel te minimaliseren. Wees zeer voorzichtig met tabak, alcohol en koffie. Drink liever een goede                      kalmerende kruidenthee met hop, melisse en valeriaan. Verder: elk chakra reageert op voedsel van dezelfde                       kleur. Wanneer je meer wilt aarden, eet dan voedsel voor chakra 1: rood, bruin en donkergroen. (Dit voedsel is                     meestal erg mineraalrijk: bietjes, rode kool, allerlei soorten bessen, rood vlees, spinazie e.d.)

 

-         Zoek simpele, kalmerende activiteiten. De spirituele crisis kan zulke sterke verschijnselen hebben, dat je                            concentratie vermindert. Daardoor wordt het moeilijk om te lezen, handwerken, schilderen, schrijven e.d. Ook                   films of televisie kijken kan moeilijk worden, evenals autorijden of drukke gesprekken voeren. De vuistregel is:                    breng stress-oproepende betrokkenheid met je omgeving terug naar kleine, behapbare proporties. Wat meestal                 wel goed gaat is: in de tuin werken, afwassen, huishouden, hout hakken of ieder ander eenvoudig werk waar je                  niet bij hoeft na te denken en veel met je handen moet werken.

 

-         Zorg goed voor je lichaam. Joggen, wandelen, fietsen, dansen en zwemmen is goed om te doen. Laat je af en toe              eens masseren.

 

-         Zoek de juiste omgeving op voor jou. Misschien heb je tijdelijk behoefte aan verandering van omgeving. Zoek                      mensen op die je vooral kunnen laten zijn zoals je bent, ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld tijdelijk afstand               moet nemen van je partner of familie. Als je thuis kunt zijn met begeleiding van een vertrouwde vriend of                          familielid is dat wel aan te bevelen. Als één van je verschijnselen is dat je alles weet en aanvoelt van mensen in                je omgeving, is het zeker goed jezelf een tijdje terug te trekken uit het sociale verkeer tot je weer meer in                          evenwicht bent. Zoek lotgenoten, een lotgenotengroep of helpers die de verschijnselen kennen.
 

           Voor meer informatie over mogelijke alternatieve hulpverleners zie ook
            www.infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl
            Er is een speciaal avondspreekuur voor psychosociale problemen op
            maandagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. Tel: 088-2424240.

Recommendations on handling spiritual crisis

 

-          Accept the phase you are going through, whatever it is. It might be hard to imagine, but it will pass. Try not to                    panic, because panic will make it worse.

-          Believe in yourself. Every human being has everything it needs to handle the crisis, allthough you might not                       always be able to access this. Trust that, whatever happens, you will find a way.

-          Don't demand impossible things from yourself like: it should be over by then. Be gentle to yourself, and give                     yourself space to learn by trial and error how to handle this.

-          Search for relaxation through music, lie down on your bed or the floor,  covered with a blanket or sleepingbag.                   Light classical music can be helpful. (flute, harp, violine, chambermusic, renaissance, baroc, Mozart, Vivaldi,
           Bach etc.)

-          Be aware of your dreams in this phase. Are there any recurring themes? You can make a dreamdiary by putting a               pen and paper next to your bed. Or join a dreamgroup.

-          Artistic expression can be helpful: writing, painting, making music is all very healing for the soul. It is not about                 achieving a high qualitative level. It is about finding a channel for what you are experiencing, to put into matter.                 This might give you handles to manage your crisis.

-          You might be able to do a specific meditation, like active imagination - but only in cooperation with a spiritual                   teacher who understands your crisis.

-          Develop some personal rituals like:

            0     Write down everything that is troubling you now, then burn it or throw it in the water around a stone. It                             helps when somebody is witnessing that you trust.

            0     When standing in the shower imagine everything that troubles you to flow away with the water.

            0     Imagine you are surrounded with white or deepblue light that will protect you like a shield against                                     unwelcome elements.

-           It can be a good idea to not engage in personal inner searches for a while. If you are going into therapy it might                 be a good idea not to go into deep regression or extended psycho analysis, until the most fierce symproms of                   your crisis have passed.

-           Stop doing spiritual practice temporarily. Many different holy methods have originated from the desire to awaken              the spiritual energy in people, like intensive prayer, meditation, chanting, yoga, tai chi or other forms of                              meditation.
            It is better in times of high sensitivity because of spiritual crisis to stop with this practice until strong symptoms               have passed. It might also be better to not read spiritual or esoteric literature. All activity aimed at deep insight                  should be stopped.
            When everything has calmed down you will feel automatically, intuitively what you should start up again.

-          Change your diet temporarily. Vegetarian, vegan, sugarfree, ayurvedic, macrobiotic etc. food support the energy                 to go up, they are spiritually supporting. But when the energy has gone up and is still very restless inside you it                  might be a good idea to temporarily give in to food like animal protein, sugar and chocolate (the last two not                    with insuline or hypoglycemia problems) Animal protein helps to bring us back to the daily energycompactness.                (no pigs meat) Legumes, nuts and seeds do have that effect too, but work slower. We also need more of them f                for the same result. Steak is good for our inner motor. Good alternatives for steak are: 200 gr. cottage cheese,                   biogarde or another sour milkproduct, two slices of cheese, chickenbouillon, 100 gr. chickenmeat, 100 gr. white                   fish. When you are high in energy it is good to eat somewhat heavier products to keep the balance.
           Avoid chemically colored and processed foods. Be careful with alcohol, tobacco and coffee. Drink herbal tea with              hop, lemon balm and valerian.

           Every chakra reacts to food of the chakra color. For grounding eat first chakrafood: red, brown and darkgreen food             (food with lots of minerals like beetroot, red cabbage, all kinds of berries, red meat, spinach etc.)

-          Look for calming activities. Spiritual crisis can reduce your concentration. It might be hard to do activities like                    reading, handicraft, painting, writing etc. Even watching films, having conversations and driving van be hard. Go                  back to simple activities that reduce stress and involvement with your surrounding, like working in the garden,                 washing the dishes, chop wood, or any other simple householdchore where you don't need to think and working               is with your hands.

-          Take good care of your body. Running, walking, cycling, dancing and swimming are all good to do. Go for a                         massage every now and then.

-           Search for the right environment for you. You might need a temporary change of environment. Search for people              who can let you be who you are, even if that means you need to distance yourself from your partner or family                  temporarily. If there is a close friend that you trust that can be with you, that is recommended. If you feel                         everything that is going on in the people around you, distancing yourself from social matters for a while until                     you are in balance again might be a good idea. Search for peers who know what you are going through and who               know the symptoms.

             

        Bronnen/Sources:

 

           The Stormy Search for the Self

            Stanislav en Christina Grof

 

            Kundalini en Chakra Werkboek

            Dr. John Mumford – Swami Anandakapilla Saraswati

 

            Homeopathie in de praktijk, medisch handboek

            Dr. J. Voorhoeve

 

           Psychiatrische kliniek op antroposofische grondslag, Bernhard Lievegoed kliniek te Bilthoven.

 

           Bovenstaande adviezen zijn samengesteld door/those advices were compiled by
           Marisca van den Burgh, levensbeschouwelijk counseler, rouwbegeleidster en analytisch tekentherapeute.
          
Voor vragen/questions: marisbur@gmail.com