top of page

Adviezen bij spirituele crisis

Portugal 2012 121 (2016_11_27 11_33_58 U

(For English scroll down)

 

-         Accepteer de fase waar je nu in zit, wat die ook moge zijn. Hoewel je je het nu misschien moeilijk kunt                   voorstellen: het gaat voorbij. Probeer niet in paniek te raken, paniek brengt je altijd verder van huis.

 

-         Geloof in jezelf. Elk mens heeft alles in huis om alles te hanteren, je kunt er echter niet altijd direct bij. Blijf             vertrouwen dat je, hoe dan ook, je weg zult vinden.

 

-         Stel geen onmogelijke eisen aan jezelf zoals: dan en dan moet het echt voorbij zijn. Wees lief voor jezelf,                 en geef jezelf de ruimte om met vallen en opstaan hier mee om te gaan.

    

-         Zoek ontspanning via muziek, ga daarbij op je bed liggen of op de vloer, met een slaapzak o.i.d. over je                   heen. Het is vaak heel goed gebleken om daarbij te luisteren naar lichte klassieke muziek. (fluit, harp, viool,             kamermuziek, renaissance of barok, Mozart, Vivaldi, Bach e.d.) 

 

-         Let in deze fase extra op je dromen. Zijn er thema’s die steeds terugkomen? Maak een soort                                   droomdagboek,  een schrift met een pen naast je bed – of ga eventueel in een droomgroep.

 

-         Artistieke expressie: schrijven, schilderen, muziek maken is erg helend voor de ziel. Het gaat er niet om te              streven naar een kwalitatief hoog nivo. Het gaat erom dat je een kanaal vindt voor wat je doormaakt naar              de concrete materie toe. Dit geeft je handvaten.

 

-         Doe eventueel een gerichte meditatie, bijvoorbeeld actieve imaginatie, maar alleen in overleg met een                   spiritueel leraar die de spirituele crisis (her)kent.

 

-         Ontwikkel simpele persoonlijke rituelen zoals bijvoorbeeld:

           o       Alles wat jou nu belast loslaten door het op te schrijven en vervolgens te  verbranden, of in het                              water te gooien om een steen gebonden. Het werkt goed als daar een getuige bij is die je erg                                vertrouwt.

           o       Onder de douche je voorstellen dat alles wat je nu hindert om je te ontspannen, mee wegloopt in                          het afvoerputje.

           o       Je voorstellen dat je omgeven wordt door wit of diepblauw licht dat je als een schild beschermt                            tegen invloeden van onwelkome elementen.

 

-         Het kan goed zijn om een tijdje niet bezig te zijn met actief innerlijk onderzoek. Zeker als je in therapie gaat             is het misschien beter om tijdelijk meer de dagelijkse problemen te bespreken, dan een uitgebreide                       psycho-analyse of een heftig regressief proces in te gaan, totdat de crisisverschijnselen over zijn.

 

-         Doe tijdelijk geen spirituele oefeningen. Verschillende heilige werkvormen zijn ontstaan vanuit het                          verlangen om de spirituele energie te doen ontwaken en ervaringen op te wekken in mensen. Zoals:                      intensief gebed, meditatie, chanting, yoga, tai chi of andere bewegende meditatievormen. Het is beter om              in periodes van overgevoeligheid hiervoor door spirituele doorbraak of crisis, hier helemaal mee te stoppen            tot de heftige verschijnselen voorbij zijn. Zelfs allerlei spirituele of esoterische literatuur is niet aan te                    bevelen. Het is juist belangrijk om elke activiteit die gericht is op diepgaande introspectie te staken. Als                  alles weer tot rust gekomen is van binnen zal je vanzelf, intuïtief aanvoelen wat goed voor je is om (weer)              op te pakken.

 

-         Verander tijdelijk je dieet. Vegetarisch, veganistisch, suikervrij, ayurvedisch, macrobiotisch eten e.d. zijn                   voedingssystemen die de energie omhoog voeren, spiritueel ondersteunend. Het is heel goed om in een                 periode waarbij de spirituele energie nog ongecontroleerd in je rondcirkelt, toe te geven aan het verlangen             naar dierlijk eiwit, suiker en chocola (de twee laatsten niet bij insuline problemen of hypoglycemie!) Dierlijk             eiwit brengt ons namelijk razendsnel terug naar de gemiddelde energie-compactheid die we in het                       normale dagelijkse verkeer gewend zijn. (geen varkensvlees). Peulvruchten, noten en zaden hebben dat                 effect ook wel, maar veel trager. Bovendien is daar naar verhouding veel meer van nodig dan een                           menselijke maag kan verdragen om hetzelfde gewenste effect te bereiken. De natuur heeft ons gebouwd               als omnivoren. Onze motor draait het lekkerst op drie keer per week een biefstuk van 100 gram! Goede                 alternatieven voor de biefstuk zijn: 200 gr. kwark, biogarde of ander gezuurd melkproduct, 2 plakken kaas,             kippenbouillon, 100 gr. Kippenvlees, 100 gr. witte vis. Kies er elke dag twee uit deze rij. Als je van nature de             neiging hebt om wat hoog in je energie te zitten moet je over het algemeen wat zwaarder eten, of                         afwisselen om in balans te blijven. Helemaal suikervrij, vegetarisch of veganistisch is dan niet goed voor je.             Het is wel goed om het gebruik van chemisch gekleurd of anderszins bewerkt voedsel te minimaliseren.                 Wees zeer voorzichtig met tabak, alcohol en koffie. Drink liever een goede kalmerende kruidenthee met                 hop, melisse en valeriaan. Verder: elk chakra reageert op voedsel van dezelfde kleur. Wanneer je meer wilt             aarden, eet dan voedsel voor chakra 1: rood, bruin en donkergroen. (Dit voedsel is meestal erg mineraalrijk:             bietjes, rode kool, allerlei soorten bessen, rood vlees, spinazie e.d.)

 

-         Zoek simpele, kalmerende activiteiten. De spirituele crisis kan zulke sterke verschijnselen hebben, dat je                 concentratie vermindert. Daardoor wordt het moeilijk om te lezen, handwerken, schilderen, schrijven e.d.               Ook films of televisie kijken kan moeilijk worden, evenals autorijden of drukke gesprekken voeren. De                     vuistregel is: breng stress-oproepende betrokkenheid met je omgeving terug naar kleine, behapbare                       proporties. Wat meestal wel goed gaat is: in de tuin werken, afwassen, huishouden, hout hakken of ieder               ander eenvoudig werk waar je niet bij hoeft na te denken en veel met je handen moet werken.

 

-         Zorg goed voor je lichaam. Joggen, wandelen, fietsen, dansen en zwemmen is goed om te doen. Laat je af             en toe eens masseren.

 

-         Zoek de juiste omgeving op voor jou. Misschien heb je tijdelijk behoefte aan verandering van omgeving.                   Zoek mensen op die je vooral kunnen laten zijn zoals je bent, ook als dat betekent dat je bijvoorbeeld                   tijdelijk afstand moet nemen van je partner of familie. Als je thuis kunt zijn met begeleiding van een                       vertrouwde vriend of familielid is dat wel aan te bevelen. Als één van je verschijnselen is dat je alles weet               en aanvoelt van mensen in je omgeving, is het zeker goed jezelf een tijdje terug te trekken uit het sociale               verkeer tot je weer meer in  evenwicht bent. Zoek lotgenoten, een lotgenotengroep of helpers die de                     verschijnselen kennen.
 

           Voor meer informatie over mogelijke alternatieve hulpverleners zie ook:

            Infolijn Alternatieve Geneeswijzen
            Er is een speciaal spreekuur voor psychosociale problemen op
            maandagochtend van 10:00 uur tot 13:30 uur. Tel: 088-2424240.

           Onlangs is uitgekomen: Gids aanvullende behandelwijzen voor de geestelijke gezondheid
                                                  Marisca van den Burgh
                                                  Te  bestellen bij Stichting Gezond leven
                       

Recommendations on handling spiritual crisis

 

-          Accept the phase you are going through, whatever it is. It might be hard to imagine, but it will pass. Try                 not to panic, because panic will make it worse.

-          Believe in yourself. Every human being has everything it needs to handle the crisis, allthough you might                  not  always be able to access this. Trust that, whatever happens, you will find a way.

-          Don't demand impossible things from yourself like: it should be over by then. Be gentle to yourself, and                  give ourself space to learn by trial and error how to handle this.

-          Search for relaxation through music, lie down on your bed or the floor,  covered with a blanket or                          sleepingbag.  Light classical music can be helpful. (flute, harp, violine, chambermusic, renaissance, baroc,              Mozart, Vivaldi, Bach etc.)

-          Be aware of your dreams in this phase. Are there any recurring themes? You can make a dreamdiary by                  putting a pen and paper next to your bed. Or join a dreamgroup.

-          Artistic expression can be helpful: writing, painting, making music is all very healing for the soul. It is not               about achieving a high qualitative level. It is about finding a channel for what you are experiencing, to put               into matter. This might give you handles to manage your crisis.

-          You might be able to do a specific meditation, like active imagination - but only in cooperation with a                    spiritual teacher who understands your crisis.

-          Develop some personal rituals like:

            0     Write down everything that is troubling you now, then burn it or throw it in the water around a stone.                     It helps when somebody is witnessing that you trust.

            0     When standing in the shower imagine everything that troubles you to flow away with the water.

            0     Imagine you are surrounded with white or deepblue light that will protect you like a shield against                         unwelcome elements.

-           It can be a good idea to not engage in personal inner searches for a while. If you are going into therapy it               might be a good idea not to go into deep regression or extended psycho analysis, until the most fierce                   symproms of your crisis have passed.

-           Stop doing spiritual practice temporarily. Many different holy methods have originated from the desire to              awaken the spiritual energy in people, like intensive prayer, meditation, chanting, yoga, tai chi or other                    forms of meditation.
            It is better in times of high sensitivity because of spiritual crisis to stop with this practice until strong                    symptoms have passed. It might also be better to not read spiritual or esoteric literature. All activity                      aimed at deep insight should be stopped.
            When everything has calmed down you will feel automatically, intuitively what you should start up again.

-          Change your diet temporarily. Vegetarian, vegan, sugarfree, ayurvedic, macrobiotic etc. food support the                  energy to go up, they are spiritually supporting. But when the energy has gone up and is still very restless              Inside you it might be a good idea to temporarily give in to food like animal protein, sugar and chocolate                (the last two not with insuline or hypoglycemia problems) Animal protein helps to bring us back to the                  daily energycompactness. (no pigs meat) Legumes, nuts and seeds do have that effect too, but work                    slower. We also need more of them for the same result. Steak is good for our inner motor. Good                            alternatives for steak are: 200 gr. cottage cheese, biogarde or another sour milkproduct, two slices of                    cheese, chickenbouillon, 100 gr. chickenmeat, 100 gr. white fish. When you are high in energy it is good to                eat somewhat heavier products to keep the balance.
           Avoid chemically colored and processed foods. Be careful with alcohol, tobacco and coffee. Drink herbal               tea with hop, lemon balm and valerian.

           Every chakra reacts to food of the chakra color. For grounding eat first chakrafood: red, brown and                         darkgreen food (food with lots of minerals like beetroot, red cabbage, all kinds of berries, red meat,                       spinach etc.)

-          Look for calming activities. Spiritual crisis can reduce your concentration. It might be hard to do activities              like reading, handicraft, painting, writing etc. Even watching films, having conversations and driving van be              hard. Go back to simple activities that reduce stress and involvement with your surrounding, like working              in the garden, washing the dishes, chop wood, or any other simple householdchore where you don't need              to think and working is with your hands.

-          Take good care of your body. Running, walking, cycling, dancing and swimming are all good to do. Go for a              massage every now and then.

-           Search for the right environment for you. You might need a temporary change of environment. Search for               people who can let you be who you are, even if that means you need to distance yourself from your                     partner or family temporarily. If there is a close friend that you trust that can be with you, that is                           recommended. If you feel everything that is going on in the people around you, distancing yourself from                 social matters for a while until you are in balance again might be a good idea. Search for peers who                       know what you are going through and who know the symptoms.

             

        Bronnen/Sources:

 

           The Stormy Search for the Self

            Stanislav en Christina Grof

 

            Kundalini en Chakra Werkboek

            Dr. John Mumford – Swami Anandakapilla Saraswati

 

            Homeopathie in de praktijk, medisch handboek

            Dr. J. Voorhoeve

 

           Psychiatrische kliniek op antroposofische grondslag, Bernhard Lievegoed kliniek te Bilthoven.

 

           Bovenstaande adviezen zijn samengesteld door/those advices were compiled by
           Marisca van den Burgh, levensbeschouwelijk counseler, rouwbegeleidster en analytisch tekentherapeute.
          
Voor vragen/questions: marisbur@gmail.com

 

bottom of page